Statut Udruge

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o udrugama,”Narodne novine” broj 74/2014, (u nastavku teksta: Zakon), Skupština Udruge za promicanje humanih vrijednosti ”Svjetlo života” ( u nastavku teksta: Udruga), održana dana 11.01.2021. u Zagrebu, Donje Vrapče 17, usvojila je novi

S T A T U T

I. Predmet

Članak 1.

Statutom Udruge ( u nastavku teksta: Statut ) uređuju se sva važna pitanja za djelovanje Udruge sukladno čl. 13. st. 3 i 4. Zakona.

II. Naziv i sjedište

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga “Dodir svjesnosti”.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Krapini.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjednik Udruge.

III. Zastupanje

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupa Predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje Udruge ukoliko se za to ukaže potreba.

Članak 5.

Ovlaštena osoba za zastupanje:

-odgovara za zakonitost rada Udruge,

-vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

-odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

-dostavlja zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

-sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-saziva Skupštinu Udruge,

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima udruge.

IV. Izgled pečata i znaka

Članak 6.

Pečat Udruge pravokutnog je oblika, dimenzija 45×24 mm.

Na gornjem dijelu pečata ispisan je naziv Udruge, a ispod sjedište Udruge. Slova naziva Udruge veća su i istaknutija u odnosu na sjedište Udruge.V. Područje djelovanja

Članak 7.

Udruga primarno obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske.

Udruga može djelovati i van granica Republike Hrvatske samostalno ili u suradnji sa drugima fizičkim ili pravnim osobama, a sukladno važećim propisima i zakonima države u kojoj se djeluje.

VI. Ciljevi

Članak 8.

Udruga je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem:

-promicanja ljudskih vrijednosti,

-poticanja osobnog razvoja pojedinca,

-promicanja zdravog načina življenja,

-podizanja svjesnosti o prirodnim načelima življenja i življenju u skladu sa prirodom,

-pomaganja potrebitima.

Udruga djeluje na području socijalne djelatnosti, te zaštite zdravlja, prirode i okoliša.

VII. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja ciljeva radi kojeg je osnovana, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

-organizacija i provođenje savjetovanja i tečajeva, čiji je cilj promicanje i integracija humanih vrijednosti u svakodnevnom životu;

-organizacija i provođenje savjetovanja i tečajeva koji potiču osobni razvoj;

-organiziranja i provođenje savjetovanja i tečajeva koji potiču zdrav način življenja;

-organizacija i provođenje savjetovanja i tečajeva o prirodnim načelima življenja, zdravoj prehrani, održivom razvoju, životu u prirodi;

-osnivanje i funkcioniranje eko centra;

-provođenje ekoloških akcija;

-informiranje javnosti kroz savjetovanja, forume, predavanja, seminare, tribine i organiziranje gostovanja domaćih i stranih eksperata na području osobnog razvoja, zdravog načina življenja, održivog razvoja, zdrave prehrane, života u prirodi;

-prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći socijalno ugroženim skupinama, djeci bez adekvatne roditeljske skrbi, udomljenoj djeci, djeci s poteškoćama u razvoju, oboljeloj djeci, žrtvama obiteljskog nasilja i ostalim marginaliziranim i potrebitim skupinama društva;

-provođenje edukativnih, zabavnih i stručnih kreativnih radionica sa oboljelom djecom, djecom s poteškoćama u razvoju, djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, udomljenom djecom, te sa djecom i odraslima žrtvama obiteljskog nasilja;

-organizacija i provođenje seminara, tribina i radionica kojima se vrši senzibiliziranje javnosti za aktivno uključivanje u rad na pomaganju onima kojima je to potrebno,

-organizacija i provođenje volontiranja za sve djelatnosti koje udruga provodi;

-izrada web portala i drugo internetsko djelovanje koje će pratiti aktivnosti i planove ostvarivanja naprijed navedenih djelatnosti;

-redovito okupljanje članstva radi razmjene iskustava i informacija;

-izdavanje knjiga, časopisa, i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti;

-suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj , te razvijanja programa međunarodne suradnje;

-ostale djelatnosti koje podupiru ostvarivanju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana.

Članak 10.

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti.

VIII. Način osiguravanja javnosti djelovanja udruge

Članak 11.

Rad udruge je javan, a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

IX. Članstvo

Članak 12.

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno zakonu i Statutu.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Pravna osoba ostvaruje članstvo u Udruzi putem ovlaštenog predstavnika.

Udruga vodi popis svojih članova sukladno članku 12.stavak 4. Zakona.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi pisani zahtjev Predsjedniku Udruge, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Članstvo počinje datumom uplate prve članarine, koja se uplaćuje najkasnije 7 dana nakon pismenog odobrenja Predsjednika Udruge o prijemu u članstvo Udruge.
Protiv odluke Predsjednika Udruge o odbijanju članstva, može se, u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Redovni članovi Udruge plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Predsjednik Udruge, biraju i mogu biti birani u tijela Udruge, imaju pravo biti informirani o radu Udruge i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.
Članovi Udruge imaju dužnosti poštovati odluke tijela Udruge, odredbe ovog Statuta, sudjelovati u aktivnostima Udruge i plaćati godišnju članarinu.

Članak 14.

Skupština može imenovati počasne članove Udruge.
Počasnim članom može postati fizička ili pravna osoba, na pisani obrazloženi prijedlog najmanje 1/3 članova Udruge, a koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini i ne može sudjelovati u biranju tijela Udruge niti može biti biran u ta tijela. Počasni član ima pravo biti informiran o radu Udruge.

Članak 15.

Članstvo prestaje:

– istupanjem,

– isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,

– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Predsjednik Udruge. Protiv odluke Predsjednika Udruge o isključenju, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X. Tijela upravljanja

Članak 16.

Tijela upravljanja Udrugom su:

– Skupština i

– Predsjednik Udruge.

Članak 17.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut i druge opće akte Udruge,

– bira i razrješava Predsjednika Udruge,

– bira i razrješava Likvidatora Udruge,

– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama, prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,

– odlučuje o prigovorima protiv odluka Predsjednika Udruge,

-odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

-usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-usvaja godišnje financijsko izvješće,

– donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Predsjednik Udruge.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva Predsjednik Udruge ili najmanje 1/3 članova Udruge o čemu dostavljaju pisane i vlastoručno potpisane izjave.

U slučaju isteka mandata Predsjednika, bilo koji punoljetni poslovno sposobni redovni član Udruge može sazvati Skupštinu Udruge.
Sjednicom Skupštine rukovodi i akte koje skupština donosi, potpisuje predsjednik Skupštine, koji se za svako zasjedanje bira običnom većinom.
Zapisnik sa sjednice Skupštine supotpisuje i Ovjerovatelj zapisnika koji se za svako zasjedanje bira običnom većinom.

Članak 19.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge.

Za donošenje valjanih odluka Skupštine potrebno je da za prihvaćanje odluke glasa natpolovična većina prisutnih članova Udruge, osim ako Statutom nije drugačije određeno.

Članak 20.

Predsjednika Udruge bira Skupština.

Predsjednik Udruge je ovlaštena osoba za zastupanje Udruge.

Mandat Predsjednika Udruge traje pet godine i može se ponavljati.

Članak 21.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

– na vlastiti zahtjev,

– ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

– ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu,

– izgubi poslovnu sposobnost,

– ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština, a na prijedlog najmanje 1/3 članova Udruge.

Članak 22.

Predsjednik Udruge je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Članak 23.

Predsjednik Udruge:

– priprema nacrt Statuta i drugih akata,

– saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

– izvršava odluke Skupštine,

– prima nove članove Udruge,

– odlučuje o isključenju iz članstva Udruge,

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

– vodi popis članova Udruge,

– odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,

– odlučuje o zapošljavanju, naknadama i nagradama

– po potrebi ovlašćuje drugu osobu za zastupanje Udruge i korištenje pečata

– donosi sve ostale potrebne odluke u vezi provođenja ciljeva i djelatnosti određenih ovim Statutom

XI. Izbor i opoziv likvidatora Udruge

Članak 24.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge sukladno odluci Skupštine koju donosi na istoj sjednici kao i o prestanku rada Udruge.

XII. Način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge

Članak 25.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave,državnog proračuna, inozemnih izvora, obavljanjem djelatnosti utvrđenih Statutom, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Predsjednik Udruge, a sukladno prihvaćenom financijskom planu.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 26.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi Udruge imaju pravno na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Predsjednik Udruge.

XIII.Ustrojstveni oblici

Članak 27.

Udruga može osnivati ogranke. O osnivanju ogranka odlučuje Skupština.
Ogranci nemaju svojstvo pravne osobe.
Ogranak može imati svojeg Voditelja kojeg biraju članovi tog ogranka natpolovičnom večinom svih članova ogranka uz suglasnost Predsjednika Udruge.

XIV. Prestanak postojanja Udruge i postupak sa imovinom

Članak 28.

Udruga prestaje odlukom Skupštine usvojenom od strane najmanje 3/4 svih članova Udruge ili iz razloga propisanih zakonom.

Članak 29.

U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se preostala imovina nakon ispunjenja svih zakonskih obaveza poklanja instituciji koja skrbi o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi, a koju odredi Skupština na istoj sjednici kojom odlučuje o prestanku rada Udruge.

XV. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

Članak 30.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obavezuju razriješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjednika Udruge, a ukoliko je to nemoguće, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

XVI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom ovjere pri nadležnom uredu čime prestaje važiti dosadašnji Statut.

Predsjednik

Damir Barušić